BESTUURSMEDEDELINGEN februari 2020

 • De Algemene Leden Vergadering van 2020 is verplaats van maandag 16 maart naar maandag 23 maart 2020 aanvang 20:00 uur Beej Soof Baove. Alle leden krijgen via de mail nog een uitnodiging met de agenda.

  Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid van het bestuur van de vereniging besproken. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks door middel van
  - Een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan?)
  - Een financieel verslag
  - Een jaarrekening
  - Een begroting (wat waren/worden de inkomsten en de uitgaven?)

  Naast het beleid kan er nog een aantal andere punten besproken worden op de ALV
  - Het (al dan niet) dechargeren van bestuursleden
  - Het benoemen van nieuwe bestuursleden
  - Het wijzigen van de samenstelling van de kascommissie
  - Het installeren en beëindigen van commissies
  - Het behandelen van moties
  - Het wijzigingen van het huishoudelijk reglement (HR)
  - Het wijzigingen van de statuten

  In deze ALV zullen wij ook onze padel-plannen presenteren en aan de leden voorleggen.
  Wij hopen uiteraard op een goede opkomst. Het is ook voor het bestuur belangrijk zich te verantwoorden en te discussiëren over het beleid met de leden..
 • De automatische incasso van de contributie 2020 is verwerkt.
  Voor degenen die gevraagd hebben de contributie in 2 keer te incasseren: de 2 incasso ronde zal in de 3e week van maart plaatsvinden.
Nieuws overzicht